EDC: DIAGNOSI

Perfil

La meitat de l’alumnat de l’escola és jove (menor de 50 anys) i l’altra meitat és gran. Els grups d’informàtica i anglès presenten un gruix de població majoritàriament molt gran (més del 50% són majors de 60 anys i només un 25% són menors de 40 anys), mentre que els grups de català i castellà presenten un perfil totalment oposat. El grup de PPCFGM és el grup que presenta una proporció equilibrada d’alumnat jove i gran. El perfil del professorat és majoritàriament molt jove i el de l’equip directiu és jove.

A priori, si considerem que el públic jove té més facilitat i accés a l’ús de les noves tecnologies, els grups de castellà, català i PPCFGM serien els més idonis per enfocar la nostra estratègia digital.

Lideratge


Infraestructura i equipament del centre

Pel que fa als espais i equipaments de les aules, la majoria de docents els considera insuficients. Només l’aula d’informàtica i, en molt menor grau, l’aula de PPACFGM disposa d’ordinadors amb Internet a disposició de l’alumnat, mentre que les altres aules no en disposen de cap. Tampoc disposen de punts de connexió per cable a Internet, ni tampoc preses de corrent elèctric per endollar-hi els portàtils. Per tant, es fa necessari en previsió de futur, tot i que les necessitats actuals no ho precisin, sol·licitar a l’administració l’adequació de la infraestructura (mobiliari i connectivitat) de les aules per tal que en cadascuna d’elles hi hagi un ordinador amb connexió a Internet per cable a l’abast de cada alumne.

Sobre la qualitat de la connectivitat, l’opinió general és força negativa. Si bé sembla que la connexió per cable i sense cable acostuma a millorar després d’obrir les corresponents incidències, no sembla que les solucions perdurin en el temps. La connexió WiFi, a més, sol ser bastant pobra en intensitat i fluïdesa i no s’acostuma a facilitar-ne la contrasenya a l’alumnat per no sobresaturar-la. En conseqüència, caldria detectar punts de cobertura WiFi insuficients i sol·licitar a l’administració la instal·lació d’amplificadors de senyal i l’adequació de la xarxa sense cable per tal que pugui suportar el pes de 150 usuaris simultanis (o més, si la xarxa és compartida amb l’EOI).