EDC: OBJECTIUS

 1. Millorar la infraestructura i equipament del centre

  1. Adequar la infraestructura (mobiliari i connectivitat) de les aules per tal que en cadascuna d’elles hi hagi un ordinador amb connexió a Internet per cable a l’abast de cada alumne

  2. Assegurar una connexió WiFi suficients en totes les dependències del centre.

  3. Adequar la xarxa sense cable per tal que pugui suportar el pes de 150 usuaris simultanis

 2. Facilitar l’accés de l’alumnat als dispositius digitals

  1. Detectar en el procés de matrícula de l’alumnat el grau d’accés il·limitat a Internet de què disposa

  2. Habilitar l’accés a l’alumnat a l’aula d’informàtica el màxim temps possible

  3. Proporcionar informació extensa i actualitzada sobre les possibilitats que l’administració ofereix a la població per accedir a un ordinador i a Internet de manera gratuïta (biblioteques, centres cívics, punts de connexió WiFi públics, etc.)

 3. Millorar els hàbits i competències digitals de l’alumnat

  1. Implementar l’ús del Google Classroom i/o plataformes digitals en tots els ensenyaments i augmentar el protagonisme del Google Classroom i/o plataformes digitals en aquells ensenyaments on ja s’estan implementant

  2. Posar a l’abast de l’alumnat i promocionar activament materials d’autoformació en l’ús del Google Classroom i/o les plataformes digitals en diversos formats i metodologies (videotutorials, textos instructius il·lustrats, grups de suport entre alumnes, tasques en línia per ser resoltes parelles expert-aprenent, etc.)

  3. Posar a l’abast de l’alumnat i promocionar activament materials d’autoformació en l’ús segur i responsable d’Internet, així com les eines per contrastar que la informació trobada és fiable (presentacions, vídeos, guies, etc.)

 4. Millorar els hàbits, competències i formació digital del professorat

  1. Preveure en el pla d’acollida del professorat l’accés als materials d’autoformació en l’ús del Google Classroom i Google Drive (especialment en Docs, Slides i Forms)

  2. Preveure-hi l’accés al banc de recursos digitals existents fins al moment

  3. Incloure en la Formació Interna de Centre continguts sobre l’ús d’eines digitals d’avaluació i feedback

  4. Incloure-n’hi sobre l’ús del Google Classroom i Google Drive (especialment en Docs, Slides i Forms)

  5. Explorar en el claustre d’inici de curs les necessitats de formació permanent en noves tecnologies dels docents i valorar la possibilitat de satisfer-les

  6. Programar de manera sistemàtica un moment al llarg del curs on els docents puguin compartir les seves pròpies experiències en l’ús de recursos digitals a l’aula, així com debatre’n els avantatges i inconvenients que s’hi han trobat

  7. Donar a conèixer les possibilitats de formació existents en relació a la creació de recursos digitals aplicats als diversos ensenyaments que s’imparteixen al centre

  8. Inscriure el centre a la plataforma eTwinning i explorar-ne les possiblitats aplicables al nostre centre

  9. Vetllar perquè hi hagi una formació digital contínua en el claustre i avaluar de manera sistemàtica els progressos en formació digital del professorat i valorar les possibilitats per donar resposta a les mancances que es detectin

 5. Ampliar l’utilització de suports i recursos digitals en la pedagogia i funcionament del centre

  1. Elaborar conjuntament repositoris de materials i activitats allotjats en un núvol a l’abast de tot el claustre (Google Drive) i vertebrats en un entorn virtual d’aprenentatge per a cadascun dels ensenyaments a l’abast de l’alumnat (Google Classroom)

  2. Establir en les NOFC els mecanismes de recollida de les adreces de correu electrònic de l’alumnat en el procés de matrícula, la creació de grups de correu i de missatgeria instantània

  3. Incloure en la carta de compromís l’etiqueta requerida a l’alumnat per a les comunicacions

  4. Incloure en la carta de compromís els plaços de vigència de les credencials d’accés a les plataformes ofertes pel centre

 6. Digitalizar en major grau les pràctiques d’avaluació del centre

  1. Incloure en els repositoris en línia a l’abast de l’alumnat activitats autocorrectives