ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE

El nostre centre encara no compta amb una estratègia digital formalitzada i per aquesta raó la percepció sobre el grau en què el professorat s’hi sent involucrant presenta discrepàncies. Cal dir que els avenços i la implementació de recursos digitals en tots els àmbits del centre és una realitat que ha augmentat exponencialment al llarg del curs passat. En aquest sentit, el claustre considera de forma unànime que l’actitud i el suport que s’ofereix des de l’escola per tal que això continuï així son positius.

Caldrà, doncs, formalitzar una planificació estratègica que prevegi els objectius necessaris per garantir l’èxit en la implementació d’eines i recursos digitals al centre, tot argumentant-ne el perquè, detallant-ne les actuacions que se’n deriven, els responsables que les han d’executar, el moment i lloc en què cal executar-les així com els mecanismes per avaluar-ne el grau de consecució. 

Els arguments a favor de vertebrar una estratègia digital de centre sòlida són nombrosos atès que les tecnologies digitals:

 

  • Ofereixen la possibilitat de seguir la formació malgrat no estar present a l’aula. Això pot afavorir en gran mesura a la flexibilització horària de l’aprenentatge i facilitar la conciliació laboral i escolar, cosa que prevé l’abandonament (un dels grans reptes del nostre centre).

  • Permeten l’autoavaluació dels aprenentatges per mitjà d’activitats autocorrectives que, al mateix temps, n’agilitzen el procés i estalvien temps al professorat.

  • Permeten una comunicació organitzada alumne-alumne, alumne-grup, professor-grup i/o professor-alumne, independentment del temps i l’espai.

  • Acostumen a ser més motivants i atractiven (especialment quan integren continguts audiovisuals) i afavoreixen que l’alumnat mantingui l’atenció més fàcilment, així doncs poden afavorir un aprenentatge de més qualitat.

  • Ofereixen més possibilitats per adaptar-se a alumnes amb necessitats diverses (ritmes d’aprenentatge, intel·ligències múltiples, discapacitats, etc.)

  • Fomenten l’alfabetització digital de l’alumnat, que els serà necessària tant en l’àmbit laboral (alumnat en edat activa) com en l’àmbit quotidià (tot l’alumnat).

  • Fomenten l’autonomia i l’autoaprenentatge, que són eines cada cop més necessàries per afrontar els progressos i innovacions constants del món en què vivim.

  • Ofereixen l’accés a un volum extraordinari d’informació i possibilitats diverses de coneixement i aprenentatge, que el poden fer més ric.

  • Ofereixen la possibilitat d’organitzar i localitzar la informació i els materials d’aprenentatge d’una manera més àgil i pràctica.

  • Ofereixen la possibilitat d’accés a la informació i als materials d’aprenentatge sense haver de necessitar paper, cosa que afavoreix la sostenibilitat mediambiental.